Kdy měl Mesiáš přijít dle Starého zákona?

 

V knize Daniel je uvedeno následující proroctví:

 

Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby. Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí." (Da 9,24-27 Český ekumenický překlad)

 

Sedmdesáte téhodnů odečteno jest lidu tvému a městu svatému tvému k zabránění převrácenosti a k zapečetění hříchů, i vyčištění nepravosti a k přivedení spravedlnosti věčné, a k zapečetění vidění i proroctví, a ku pomazání Svatého svatých. Věziž tedy a rozuměj, že od vyjití výpovědi o navrácení a o vystavení Jeruzaléma až do Mesiáše vývody bude téhodnů sedm, potom téhodnů šedesáte dva, když již zase vzdělána bude ulice a příkopa, a ti časové budou přenesnadní. Po téhodnech pak těch šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš, však jemu [to] nic [neuškodí]; nýbrž to město i tu svatyni zkazí, [i] lid ten svůj budoucí, tak že skončení jeho bude hrozné, ano i do vykonání boje bude [boj] stálý všelijak do vyplénění. Utvrdí však smlouvu mnohým v téhodni posledním, u prostřed pak toho téhodne učiní konec oběti [zápalné] i oběti suché; a skrze vojsko ohavné, až do posledního a uloženého poplénění hubící, na popléněné vylito bude zpuštění. (Da 9,24-27 Kralický překlad)

 

 

Měl Mesiáš přijít po sedmi, nebo až po šedesáti devíti týdnech dle proroctví v Da 9,24-27?

 

"Matematika dokazuje pravdivost křesťanství." Tak nadepsal v roce 1974 Desmond Ford svůj článek pojednávající o 9. kapitole knihy Daniel. Jeden z největších matematiků Isaac Newton, který napsal komentář ke knihám Daniel a Zjevení, tvrdí, že proroctví Da 9,24-27 je "základním kamenem křesťanství", protože staletí dopředu udává přesnou dobu vystoupení Mesiáše a jeho smrti. Přestože s ním někteří vykladači souhlasí, je pravda, že v současné době, jak říká Klaus Koch, nebylo "o žádném oddíle (Písma) pojednáno tak pečlivě a přitom tak rozporuplně jako o tomto". Také jiní učenci ukazují, že při studiu Starého zákona neexistuje složitější problém než výklad Da 9,24-27. Přestože je toto biblické místo tak obtížné, zůstává skutečností, že je jedním z nejdůležitějších proroctví Starého zákona.

V mnoha moderních překladech Bible, jako např. v českém ekumenickém překladu, se v Da 9,25 dočteme, že do Mesiáše Vévody uplyne pouze 7 týdnů, tj. 49 let, a ne 69 týdnů, tj. 483 let, jak se dá vyložit např. kralický překlad. To je ovšem velice závažný posun. Kdyby to byla pravda, znamenalo by to, že Mesiášem podle tohoto proroctví nemůže být Ježíš Kristus, ale musí jím být nějaká jiná postava, např. Kýros, Zerubábel nebo Jóšua, jak tvrdí někteří moderní vykladači. Celé proroctví by pak nebylo zaměřeno na Krista, na jeho první příchod a jeho poslání, ale na postavy z perské nebo makabejské doby. V tomto oddíle by se potom také nemluvilo o jednom Mesiáši, ale o dvou nebo dokonce o třech různých postavách.

 

Jak dlouho do Mesiáše?

 

Celý spor se v podstatě vede o to, kam při překladu Da 9,25 umístit tečku - zda PŘED nebo až ZA časový údaj "a šedesát dva týdnů". Jestliže tečku položíme za uvedenou frázi, pak tento biblický oddíl pojednává o Mesiáši Ježíši Kristu a zní takto: "Proto věz a pochop! Od vyjití výpovědi o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k Mesiáši Vévodovi uplyne sedm týdnů a šedesát dva týdnů. Znovu bude vybudováno náměstí i příkop, ale budou to svízelné doby." (Tento můj překlad souhlasí např. s nejrozšířenějším moderním anglickým překladem New International Version.) Když však tečku dáme před údaj o šedesáti dvou týdnech, jak to udělali překladatelé ČEPu, nemůže se toto proroctví týkat příchodu Mesiáše Ježíše Krista. Jejich překlad vypadá následovně: "Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby."

Důvod, proč někteří překladatelé oddělují 7 týdnů od 62 týdnů, spočívá v tom, že se drží masoretské rozdělovací značky. Masoreti byli židovští učenci, kteří písemně zachytili výslovnost hebrejského starozákonního textu, opunktovali jej, tj. přidali k hebrejským souhláskám samohlásky, a doplnili ho různými interpunkčními znaménky a výkladovými poznámkami. Jejich záměrem bylo co nejvěrohodněji uchovat starozákonní text. Nechtěli ho měnit, ale pouze vysvětlit, jak se má číst. Tyto jejich poznámky netvoří součást hebrejského textu, ale jsou jeho doplněním. Masoretská práce je tedy starým výkladem hebrejského textu, který měl čtenáři pomoci k jeho pochopení.

V Da 9,25 masoreti vložili do textu interpunkční znaménko "atnach", což je značka, která ukazuje, kde se má věta rozdělit. Atnach umístili za časové období 7 týdnů. To pak znamená, že k Mesiáši Vévodovi neuplyne 69 (tj. 7 + 62) týdnů, ale jen 7 týdnů. Časový údaj o 62 týdnech se pak pojí s výstavbou Jeruzaléma. Uvědomme si však, že toto rozdělovací znaménko nebylo součástí původního textu. Je to jen výklad židovských učenců.

Když se Clyde T. Francisco zmiňuje o tradiční mesiášské interpretaci Da 9,24-27, říká: "Hlavní námitkou proti tomuto výkladu je, že se nedrží punktace masoretského textu." Dodává však: "Ačkoli punktace masoretského textu není původní, stojí za ní váha židovské tradice a nemůže být odmítnuta bez závažného důvodu."

Které závažné důvody mě vedou k tomu, abych upustil od masoretské punktace (atnachu), avšak ne od hebrejského textu? 1. Tento atnach odráží protikřesťanské zaměření židovských učenců, kteří tak chtěli otupit mesiášskocentrický křesťanský výklad tohoto biblického oddílu. O protikřesťanském charakteru se zmiňuje Pusey, který cituje Rashiho, a píše, že výrok byl rozdělen atnachem "kvůli »heretikům«, tj. křesťanům". Beckwith tvrdí, že masoretská tradice odráží "odmítnutí Ježíšova mesiášství a zklamání jiných židovských mesiášských nadějí 1. a 2. století po Kr.". Tím chtěli tito židovští vykladači zabránit tomu, aby se z textu dalo vyvozovat, že Mesiášem z Da 9,25 je Ježíš Nazaretský. Jaká škoda, že tuto protikřesťansky zaměřenou vykladačskou interpretační značku, která není součástí původního textu, ale je do něj vložena, přijímají moderní křesťanští překladatelé za směrodatnou! Určující je přece hebrejský text. Ten je třeba vždy brát vážně, nikoli však už masoretské interpunkční či výkladové poznámky. Tyto velmi staré rabínské výklady jsou sice užitečné, ale nikoli závazné.

2. Masoretská punktace hebrejského textu je v podstatě pozdního data. Würthwein, odborník na dějiny starozákonního textu, píše: "Z našeho historického přehledu vyplývá..., že punktace a akcentace, kterou dnes máme k dispozici, je ... výsledkem dosaženým teprve v průběhu 9. - 10. století studiem, pokusy a přípravnými pracemi, které trvaly po několik staletí." Würthwein říká o vokalizaci hebrejského textu, že "byla prováděna asi od 5. století masorety". Vladimír Kubáč ve svém skriptu Úvod do hebrejského Starého zákona dokonce píše, že masoreti dokončili úpravu textu až ve 12. století po Kr. Tato úprava se pak stala závaznou pro všechny Židy.

3. Staré překlady, jako Septuaginta, Theodotión, Symmachus, Aquila, Pešitto a Vulgata, uvádějí, že Mesiáš Vévoda vystoupí nikoli po období 7 týdnů, ale až po uplynutí 7 + 62 týdnů, tj. po 69 týdnech. Ani kumránské texty vztahující se k Da 9,24-27 nepodporují masoretskou punktaci. Také kralický text nebo anglický překlad King James Version následují tuto starou překladovou tradici.

4. Literární struktura Da 9,25 zřetelně ukazuje, že masoretské znaménko atnach bylo dáno na nesprávné místo. Da 9,24-27 je napsán formou poezie. Prozkoumejme proto poetickou strukturu Da 9,25b-26a.

 

 

 

 

Verš    Přepis hebrejského textu        Počet slov   Poetická

        Český překlad                 v hebrejštině  jednotka

(důrazy)

——————————————————————————————————————————————————————————————

25b     min-mosá' dábár         dva          2 ————?            

    A:  Od vyjití výpovědi      subjekty:          ?            

                                město,             ?             

                                Mesiáš             ?            

        lehášíb velibnót                     3     ? trojverší

        jerúšálaim ?

        o navrácení a vybu-                        ?            

        dování Jeruzaléma                          ?            

                                                   ?            

        cad-mášíah nágíd                     2 ————?            

    B:  až k Mesiáši Vévodovi                                   

                                                                 

25c     šábucím šibca           dvě časové   2 ————?            

    A:  (uplyne) sedm týdnů     periody:           ?            

                                7 týdnů,           ? dvojverší

                                62 týdnů           ?            

        vešábucím šišším úšnajim             3 ————?            

    B:  a šedesát dva týdnů.                                    

                                                                

25d     tášúb venibneta         jeden        2 ————?            

    A:  Znovu bude vybudováno   subjekt:           ?            

                                město              ?            

        rehób vehárús                        2     ? trojverší

        náměstí a příkop,                          ?            

                                                   ?            

        úbsóq hácittím                       2 ————?            

        ale budou to svízel-                                    

        né doby.                                                

                                                                

26a     ve'aharé haššábucím     jeden        4 ————?            

        šišším úšnajim          subjekt:           ?             

    B:  A po šedesáti a         Mesiáš             ? dvojverší

        dvou týdnech                               ?            

                                                   ?            

        jikkáret mašíah ve'én ló             4 ————?             

        zabit bude Mesiáš                                       

        a nebude nikdo                                          

        pro něj.                                                

 

Jestliže tuto poetickou strukturu shrneme, dostaneme jednoduché schéma A:B::A:B::A:B. Tato poetická strukturální analýza vyvrací masoretskou punktaci a zároveň také ukazuje, že moderní překlady, které vycházejí z textových znamének masoretů, jsou nesprávné. Na druhé straně však uvedená poetická struktura potvrzuje věrohodnost starých překladů, jako jsou Septuaginta, Theodotión, Pešitto a Vulgata, a tak i těch moderních překladů, které překládají podle jejich vzoru.

 

Jeden Mesiáš

 

Celková literární struktura Da 9,24-27 zřetelně ukazuje, že v biblickém textu vystupuje pouze jeden Mesiáš, a ne dvě nebo tři různé postavy, jak to chtějí vidět mnozí moderní vykladači. Podle historicko-kritických učenců je Mesiášem Vévodou v 25. verši Kýros, Zerubábel nebo Jóšua. Mesiášem, o němž je zmínka ve verši 26a, je Onias III. a Vévodou, který přijde (verš 26b), je Antiochos IV. Epifanés. Tito vykladači tedy vůbec nevztahují toto proroctví na Krista. Někteří konzervativní učenci vidí v Mesiáši z veršů 25 a 26a Ježíše Krista, avšak za Vévodu, o němž hovoří verš 26b, považují římského císaře Tita, který v roce 70 po Kr. uvedl zkázu na Jeruzalém. Obstojí tyto názory při důkladném rozboru biblického textu a jeho struktury?

Podívejme se blíže na samotný text. Ve verši 25 se nejprve mluví o postavě, která je označena jako Mesiáš Vévoda. Verš 26a se pak zmiňuje o Mesiáši a verš 26b o Vévodovi. Literární dvojice (dyáda) "Mesiáš Vévoda" z 25. verše je tedy v následujícím verši rozložena:

Mesiáš   Vévoda   (v. 25)

Mesiáš     -      (v. 26a)

-      Vévoda   (v. 26b)

Z této jednoduché struktury tedy zřetelně vyniká, že v daném oddílu Písma se mluví stále o jednom Mesiáši (i Vévoda z v. 26b je Mesiášem!).

Sledujme tento detail v celkové literární struktuře daného oddílu. Protože Da 9,24-27 je často nepřesně překládán, uvádím tuto literární strukturu na základě svého vlastního překladu z hebrejštiny (text člením do literárních celků, jimž dávám názvy, které vystihují obsah jednotlivých oddílů):

 

v. 24  Sedmdesát sedmiletí je odkrojeno

tvému lidu             a tvému svatému městu

A1 k ukončení vzpoury,

A2 ke skončení hříchů,

A3 k usmíření viny,   

B1 k uvedení věčné spravedlno-

sti,

B2 ke skončení vidění a pro-

roka

B3 a k pomazání svatyně sva-

tých.

v. 25  A1 Vystoupení Mesiáše

Proto věz a pochop!

Od vyjití výpovědi

o navrácení a vybudování Jeruzaléma

až k Mesiáši Vévodovi

uplyne sedm týdnů a šedesát dva týdnů.

B1 Vybudování města

Znovu bude vybudováno náměstí

i příkop,

ale budou to svízelné doby.

v. 26  A2 Zabití Mesiáše

A po šedesáti dvou týdnech

zabit bude Mesiáš a nebude nikdo pro něj.

B2 Zničení města a svatyně

A město i svatyni uvrhne do zkázy

lid Vévody, který přijde.

Jeho konec bude v povodni

a až do konce bude válka.

Je rozhodnuto o zpustošení.

 

v. 27  A3 Zrušení obětního systému Mesiášem

A upevní smlouvu s mnohými

v posledním týdnu

a v polovině toho týdne

zapříčiní zastavení oběti i obětního daru.

B3 Zničení města a pustošitele

A na křídle ohavností

přijde pustošitel,

dokud se nevyleje na pustošitele

stanovená zkáza.

 

Všimněme si, že časové prvky uvedené v proroctví se vždy pojí s osobou Mesiáše, a nikdy s městem Jeruzalémem. Nacházejí se jen ve sloupci A, ale ne ve sloupci B.

Nezapomeňme, že hlavním smyslem starozákonního textu je ukázat na budoucího přicházejícího Mesiáše. O tom Pán Ježíš diskutoval se zákoníky. Řekl jim: "Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život." (J 5,39.40)

 

Stručný výklad Da 9,25

 

Pro hlubší pochopení smyslu Da 9,25 uvádím několik výkladových poznámek k tomuto verši (o Da 9,24-27 a dalších závažných otázkách se můžete dovědět mnohem více v mé disertaci "Kniha Daniel a makabejská teze", která právě vychází):

 

a) Od vyjití výpovědi o navrácení a vybudování Jeruzaléma

Tento údaj je důležitý, protože určuje začátek údobí 70 týdnů, to je 490 let. Jedná se zde o dekret krále Artaxerxa ze sedmého roku jeho vlády, to je z roku 458/457 př. Kr. (Ezd 7,6-28), který se týkal judské autonomie, a tedy i výstavby Jeruzaléma. Protože knihy Ezdráš a Nehemjáš počítají rok podle židovského kalendáře od podzimu do podzimu (viz Neh 1,1; 2,1) a protože Ezdráš podle 7,8-9 putoval z Babylona do Jeruzaléma od 1. nisanu (březen/duben 457 př. Kr.) do 1. abu (červenec/srpen 457 př. Kr.), tedy čtyři měsíce, znamená to, že k vydání Artaxerxova výnosu muselo dojít v roce 457 př. Kr.

 

b) až k Mesiáši Vévodovi uplyne sedm týdnů a šedesát dva týdnů

Od vyjití výpovědi o navrácení a vybudování Jeruzaléma až do Mesiáše Vévody (Vulgata: "ad Christum ducem"), tj. Ježíše Krista, mělo uplynout 7 a 62 týdnů (tj. 49 + 434 let), to znamená celkem 69 týdnů, a nikoli jen 7 týdnů.

 

Od výpovědi o znovuvybudování Jeruzaléma až do veřejného vystoupení Krista mělo tedy uplynout 69 týdnů, to je 483 let. Nejvhodnější počítání je od roku 457 př. Kr. do roku 27 po Kr. Podle L 3,1.21 byl Ježíš pokřtěn v patnáctém roce vlády císaře Tiberia, tedy na podzim roku 27 po Kr.

 

c) znovu bude vybudováno náměstí i příkop, ale budou to svízelné doby

Výstavba Jeruzaléma probíhala v těžké době, jak o tom vyprávějí knihy Ezdráš (4,7-23) a Nehemjáš (kap. 4 - 6). V této napjaté době usilovali nepřátelé Božího lidu o to, aby překazili vybudování města.

 

Docházím proto k závěru, že vykladači, kteří mají námitky proti časovému údaji, že do vystoupení Mesiáše Vévody uplyne 69 (tj. 7 + 62) týdnů, nemají pravdu. Tečka ve větě má tedy být za časovým údajem "a šedesát dva týdnů". Podle Da 9,25 měl Mesiáš Vévoda skutečně přijít na konci období 69 týdnů (a ne na konci 7 týdnů!). Mesiáš - Ježíš Kristus - přišel přesně v době, kterou předpověděl prorok Daniel.

 

ThDr. Jiří Moskala

 

Texty ke studiu:

 

Latinská Vulgata:

 

Dn 9,24 septuaginta ebdomades adbreviatae sunt super populum tuum et super urbem sanctam tuam ut consummetur praevaricatio et finem accipiat peccatum et deleatur iniquitas et adducatur iustitia sempiterna et impleatur visio et prophetes et unguatur sanctus sanctorum

Dn 9,25 scito ergo et animadverte ab exitu sermonis ut iterum aedificetur Hierusalem usque ad christum ducem ebdomades septem et ebdomades sexaginta duae erunt et rursum aedificabitur platea et muri in angustia temporum

Dn 9,26  et post ebdomades sexaginta duas occidetur christus et non erit eius et civitatem et sanctuarium dissipabit populus cum duce venturo et finis eius vastitas et post finem belli statuta desolatio

Dn 9,27  confirmavit autem pactum multis ebdomas una et in dimidio ebdomadis deficiet hostia et sacrificium et in templo erit abominatio desolationis et usque ad consummationem et finem perseverabit desolatio

 

 

King James Version:

 

Dan 9,24 Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.

Dan 9,25 Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.

Dan 9,26 And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.

Dan 9,27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make [it] desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. (Dan 9,24-27)

 

 

Slovenský Roháčkův překlad:

 

Daniel 9:24  Sedemdesiat týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svätosti, uzavrieť prestúpenie a zapečatiť hriech, pokryť neprávosť a priviesť spravedlivosť vekov, zapečatiť videnie i proroctvo proroka a pomazať svätyňu svätých.

Daniel 9:25  A vedz a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného vojvodu, bude sedem týždňov, a šesťdesiatdva týždňov, a zase bude vystavená ulica i priekopa, a to sa bude diať v úzkosti časov.

Daniel 9:26  A po šesťdesiatich a dvoch týždňoch bude vyťatý pomazaný, a niet mu. - A mesto i svätyňu zkazí ľud vojvodu, ktorý prijde a jeho koniec bude jako záplava a vojna až do konca, určené pustošenia.

Daniel 9:27  A uzavrie pevnú smluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný, a na krýdle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.