Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Milé shromáždění v Ježíši Kristu. Máme znovu tu přednost shromáždit se v našem sboru a uvažovat nad poselstvím Božího slova. Rád bych navázal na minulé kázání, kdy jsme společně přemýšleli nad prvním blahoslavenstvím Ježíše Krista: "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské." Nyní se chci spolu s vámi se zamyslet nad druhým blahoslavenstvím, které je zaznamenáno u Mt 5,4: "Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni." Kralický překlad říká: "Blaze lkajícím, neboť oni budou potěšeni."

Být blahoslavený znamená být šťastný. Ježíš tvrdí, že šťastní jsou lidé, kteří pláčou. Nevím, kdo z nás vyjadřuje své pocity štěstí a radosti pláčem. Obvykle je to naopak. Pláčeme v situaci, kdy jsme nešťastni. Možná nás napadne, že Ježíš myslí na slzy radosti a štěstí. Z kontextu ale je patrné, že Ježíš nemá na mysli slzy dojetí z nějaké radostné události. V jakém smyslu může pláč přinést štěstí? Myslí Ježíš na ty ufňukané, plačlivé, lítostivé? Když se budeme v tomto případě držet překladu kralické Bible, lépe porozumíme výroku Ježíše. Kraličtí bratři uvádí výraz "lkající." To slovo je označením pro hlasitý nářek těch, kteří prožívají bolest a zármutek. Obvykle se tím míní na mnoha místech Písma nářek nad zemřelým.

Jaký je důvod bolesti a zármutku těch lidí, kteří jsou blahoslavení? V biblickém textu není přesně uveden důvod, který vyvolal zármutek a žal. Navíc stále není jasné v čem spočívá to štěstí lkajících. Smysl biblického textu se nám osvětlí, když si vybavíme předcházející výrok: "Blaze chudým v duchu." Ten, kdo prožívá svojí duchovní bídu má důvod k pláči. Duchovně chudý si uvědomuje, že se mu nedostává. Nevlastní Ducha a proto touží po Duchu. Šťastní jsou lidé, kteří pláčou nad svojí prázdnotou. U nich ta touha po přítomnosti Ducha je tak silná, že pláčou, jako se lká nad ztrátou milované osoby.

Mám na mysli Jákoba. Když mu synové přinesli zprávu o smrti jeho milovaného syna Josefa, oblékl si žíněné roucho, sypal si popel na hlavu a pustil se do hlasitého nářku. Tím dal najevo, jak touží po přítomnosti toho, kterého ztratil. Blahoslavení jsme tehdy, když si uvědomujeme, jak nám schází Boží přítomnost a společenství s ním. To nás přivádí k pláči a touze být s ním. Podobně pláče dítě, když je oddělené po porodu od své matky. Pouze v přítomnosti matky se nechá utěšit. Jenom duchovně vyprahlý touží po daru Božího Ducha. Jenom duchovně vyprahlý nalézá Boží studnici, Boží přítomnost.

Ježíš mluvil z vlastní zkušenosti. Podívejme se společně na biblický text v Žd 5,7. "Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel." Z textu se dovídáme, že Ježíš byl Bohem vyslyšen pro svou pokoru. V minulém zamyšlení jsme si připomněli, že být pokorný znamená být chudý duchem. Ježíš tou chudobou procházel a proto hledal bohatství v Bohu. Cesta k cíli vedla přes bolestné volání, slzy a úpěnlivé prosby. Cesta byla úzká, cesta odříkání a sebezapírání, cesta hledání. Cesta, která zvláště v dnešní době není moc přitažlivá.

Tato cesta ale má své zaslíbení: "neboť oni budou potěšeni." V evangeliu Lukáše se přímo popisuje radostná atmosféra: "Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát" Lk 6,21. Zůstaňme ale u výroku v evangeliu Matouše a u zaslíbení "budete potěšeni." Ježíš tímto výrokem nepřímo dokládá své mesiášství. Mesiáš je nazýván ve starozákonním textu "Menachem" což znamená "Těšitel." V textu u Iz 61,3 se popisuje jeho dílo. Výrazy, jako "truchlící na Sijónu" nebo kteří mají "ducha beznaděje" připomínají z Matoušova textu ty, kteří pláčou a jsou chudí duchem. Už u Izajáše zaznívá zaslíbení o potěšení ve v.2. "potěšit všechny truchlící."

Rád bych se podíval nyní na praktickou stránku Ježíšova výroku. Z jakých důvodů pláče ten, který je chudý duchem? Přemýšlel jsem nad 4 důvody. 1. Jedná se o pláč lidí, kteří prožívají zklamání nad sebou samým. V zástupu, mezi těmi, kteří slyší Ježíšovo kázání se nacházejí lidi "postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsičné, ochrnuté" 4,24. Ti nejednou prožily zklamání nad sebou samým. Okolnosti byly silnější, než jejich vůle a vytrvalost. Možná mnozí z nich už ztratili sílu začít znovu a propadli zoufalství. Nyní slyší ujištění o tom, že Ježíš o nich ví a že se ztotožňuje s jejich situací. Dokonce je Mistr přijímá a počítá s nimi v Božím království. To vědomí jim přináší úlevu a útěchu. Paradoxně zklamaní lidé jsou šťastní, protože se naučili nehledat potěšení u sebe, ale u Ježíše.

2. Lidé lkající jsou ti, kteří prožívají lítost,  a proto pláčou nad svými hříchy. Jedná se o pláč pokání. Podobnou situaci prožil Petr Lk 22,61-62 "Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal." Možná, že si klademe otázky. Plakal nad sebou samým? Litoval sám sebe? Plakal nad neúspěchem Ježíšova díla? Biblický text odhaluje příčinu pláče. "Tu se Pán obrátil a pohleděl." Pohled Ježíše Krista vyvolal v Petrovi lítost.

Po zatčení Ježíše se dovídáme o dvou učednících, kteří prožívali výčitky a litovali svého činu. Mám na mysli Petra a Jidáše. Na první pohled rozdíl mezi jednáním Petra a Jidáše byl nepatrný. Oba zradili a zapřeli Ježíše. Oba prožívali lítost nad svým činem. Oba se mohli navrátit k Ježíši. Přesto byl mezi nimi jeden podstatný rozdíl. Jidáš plakal sám nad sebou. Litoval sebe a své plány, které skončily nezdarem. Naopak Petr litoval Ježíše, kterému ublížil. Petrův pláč byl pláčem pokání. Pokání znamená v starozákonním myšlení návrat k Bohu. Petr se navrátil k Ježíši. Tomu ale předcházel okamžik, kdy se Ježíš obrátil a podíval na Petra. Bez Ježíšova obrácení k Petrovi by Petr nebyl zmocněn k pokání. Bez Božího obrácení k nám, by nebylo našeho obrácení k Bohu.

Je nám bližší postoj Jidáše, který lituje důsledky svého činu, nebo hořký pláč Petra, který si uvědomoval, že ublížil tomu, který jej nesmírně miloval? Prožíváme lítost nad hříchem, nebo raději odmítáme nazvat hřích pravým jménem? Stává se, že nechceme brát vážně to, co má v Písmu váhu, nebo omlouváme své hříchy jednáním těch druhých. Šťastní jsou lidé, kteří si na nic nehrají, nevymlouvají se a úpřimně litují to zlé. Mají zaslíbení, že budou potěšeni.

3. Důvodem k pláči se stávají utrpení a zkoušky, které dolehli na člověka. V tomto světle můžeme rozumět i biblickému výroku v Žd 12,6 "Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna." Obvykle považujeme to zlé v našem životě za dílo satana nebo lidí, kteří nám ublížili. V mnoha případech si za to také můžeme sami. Na základě biblického verše za tím zlým stojí Bůh. Dovídáme se, že i zlé věci Bůh používá k dobrým cílům. V knize Job se píše: "On působí bolest, ale též obváže rány" Job 5,17-19. Bůh působí utrpení a zkoušky, ale také obváže a vyléčí.

 Nedávno mně oslovil jeden citát z knihy Myšlenky z hory blahoslavenství str.10-11: "Životní zkoušky jsou Božími nástroji, které zbavují naši povahu nečistot a nerovností. Působí bolest, když otesávají, hoblují, brousí a leští... Neužitečnému materiálu Mistr nevěnuje tak pečlivou a důkladnou práci. Jen vzácné a drahé kameny brousí "podle chrámového vzoru" /Ž 144,12b/. To blahoslavenství v této situaci spočívá v tom, že člověk je proměňován k Božímu obrazu.

4. Čtvrtým důvodem lkání může být projev soucitu s naším bližním, který prožívá zármutek. Jedná se o pláč, který sdílí bolest mého bližního. Písmo nás vyzývá k tomu, abychom "se radovali s radujícími a plakali s plačícími." Luther považoval "lkající" za ty, "kteří nesou bolest." Jobovi přátelé nesli bolest, když sedm dní mlčeli.  Podobně celá kniha Pláč Jeremjáše vyjadřuje lítost proroka nad údělem Božího lidu. Přestože celý život snášel Jeremjáš protivenství od izraelského lidu, nepřestával milovat Boží lid. Nedal se odradit od svého poslání. Nestala se mu církev lhostejnou. Po zničení Jeruzaléma plakal s plačícími.

Pláč Jeremjáše byl pouze předobrazem pláče Ježíše nad Jeruzalémem. Ježíš nikdy neplakal nad sebou samým. Byl "mužem bolesti" ve prospěch těch druhých. Vydal se cestou, kterou před ním šel král David. Rád bych otevřel poslední verš kázání v 2 Sam 15,30 "David pak stoupal po svahu Olivové hory, stoupal a plakal, hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním stoupal se zahalenou hlavou, stoupal a plakal."

David odchází z Jeruzaléma. Důvodem jeho odchodu je vzpoura jeho syna Absolona. Synovu vzpouru přijímá jako Boží soud a proto se mu nestaví na odpor. Naopak je na ústupu a jeho kroky směřují k Olivové hoře která představovala horu ponížení. Stoupá na vrchol hory, kde se chce poklonit Bohu. Pláč, zahalená hlava, šel bos, to představuje kajícího se člověka. Neplakal nad sebou, ale nad zradou, nad Izraelem a později plakal nad smrtí svého syna. 

Zradil ho syn, kterému dal jméno Absolon, což znamená otec pokoje. David na sklonku svého života toužil po pokoji a míru. Přesto sklízí vzpouru svého syna a proto s pláčem hledá pomoc u Boha. Byl mužem bolesti, který toužil po pokoji. Tím se stal předobrazem zrazeného a poníženého Krista, který lká nad svým lidem. Po čem toužíme dnes? Proč pláčeme dnes? Že nám něco nevyšlo, že se to nepovedlo, jak jsme si to vysnili? Raději v soukromí. Dnes je moderní neplakat, nedávat najevo své pocity, to, co prožívám. Považuje se to za známku slabosti. Písmo jde ale dál, nad naše osobní problémy. Za blahoslavené označuje ty, kteří pláčí s Ježíšem nad utrpením světa, kteří touží po trvalém míru a pokoji. Pokud  s pláčem vyznáváme své hříchy, dostáváme se do Ježíšovy blízkosti. Potom i nám platí zaslíbení: "neboť oni budou potěšeni."