Existuje Bůh?

 

 

Existuje Bůh? Nebo je jen lidským výmyslem?

Je to tak, jak říká Bible nebo mají pravdu ti, kdo tvrdí, že Bůh je jen starověkým lidským zdůvodněním přírodních zákonů? Lze nějak dokázat Boží existenci?

 

            Když se podíváme do historie, nebyla v minulosti otázka po Boží existenci tak vyhrocena jako dnes. Zatímco dříve si lidé kladli otázku jaký Bůh je, jak jej uspokojit, aby člověku požehnal, případně který Bůh je tím pravým Bohem, dnes se vůbec ptají, zdali Bůh existuje.

 

            Ale už samotný fakt, že v celých dějinách se jako nit táhne touha lidí po něčem, co je přesahuje nebo jistota a hledání toho, co je přesahuje (Boha), svědčí o tom, že toto „něco“ skutečně existuje. Tak jako žízeň svědčí o to že existuje prostředek k jejímu uhašení, tak lidská touha po Bohu svědčí o tom, že Bůh existuje. Dějiny lidstva jsou v podstatě dějinami pokusů lidí Boha nalézt, uchopit, přiblížit se mu. Starověké národy obětovali svým bohům v domnění, že si je nakloní a zařídí si jejich přízeň. Domorodé národy mají své démony, muslimové Alláha, hinduisti Brahmu, Višnu a Šivu, buddhisti pak hledají nirvánu. Dokonce i atheisté mají své bohy. V 18.století, v době Francouzské revoluce, kdy bylo křesťanství ve Francii tvrdě potíráno, existoval místo Boha kult bohyně Rozumu. Každý člověk potřebuje mít něco, v co věří a všichni lidé mají v sobě neodstranitelnou touhu po Bohu (i když jí nazývají různě).

 

Jób to popisuje už před několika tisíci lety následovně:

Kéž bych věděl, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu, předložil bych mu svou při a plno důkazů by podala má ústa. Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl, porozumět tomu, co mi řekne. (Job 23,3-5)

 

Hledání Boha popisuje také Nový zákon:

Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: 'Neznámému bohu'. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji: Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. 'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme', jak to říkají i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho děti.' Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. (Sk 17,22-30)

 

A jak Boha můžeme poznat?

Lidé tuší Boží existenci, ale sami nemáme možnost jej poznat. Poznat ho můžeme jen v tom, co on sám nám o sobě odhaluje - zjevuje. Možná právě proto lidé tak často říkají, že Bůh není, protože si ho nemůžou „ohmatat“ a vlastním úsilím se k němu vyšplhat.

Jak ho tedy můžeme poznat:

 

1)                 STVOŘENÍ

 

            Svědectvím o Boží existenci a jedna z možností, jak jej poznávat je to, že je zde vesmír, stvoření. Přírodovědci i filozofové uznávají, že vše, co zde je, má svou příčinu. Nic tu není bez nějaké příčiny, bezdůvodně. Protože zde vesmír je, někde musí být jeho příčina, jeho počátek. Zákon příčiny a následku říká, že každý konečný, ohraničený jev je zapříčiněn něčím z vnějšku, nikdy ne sám sebou. Dnes je běžná představa, že vesmír vznikl tzv. Velkým třeskem (Big Bang). Z nekonečně hustého „bodu“ se po Velkém třesku začal rozpínat do nynější podoby a stále se rozpíná. Někteří zpochybňují v rozporu s logikou i to, že má vesmír počátek; vědecké důkazy však svědčí o tom, že tu vesmír nebyl vždy a že v čase počátek má. Teď jde jen o to, kde je příčina jeho vzniku. U ateistů je příčinou on sám (protože nic jiného tu není, tak musí mít příčinu sám v sobě). To ale odporuje jejich vlastnímu tvrzení, že příčina toho, co tu je, je vně. Tak jako má každý výrobek svého tvůrce, musí jej mít i vesmír. Hodiny mají hodináře a nevznikly díky sami sobě; dům se taky nepostaví sám díky sobě…

 

Bible dává odpověď zcela jasnou a logickou:

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Gn 1,1)

Což můžeme říci i takto: Na počátku (v čase) stvořil Bůh (příčina)  nebe (prostor)  a zemi (hmotu).

…neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, (Kol 1,16-17)

 

Stvoření, příroda, celý vesmír o svém stvořiteli svědčí jasně a jednoznačně. Už jsme si přeci řekli, že každý výrobek má svého výrobce. Sám život a struktura i té nejjednodušší buňky jsou natolik složité, že je dosud žádný člověk nedokázal napodobit. Jestliže i mnohem jednodušší věc, jakou je auto, má svého tvůrce, co pak buňka, ta snad ne?

 

Apoštol Pavel píše:

Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Ř 1,19-20)

 

 

2)                 MORÁLKA

 

            A kde se tu vlastně vzala morálka? Lidé všeobecně uznávají morální zákony, ale nepozastavují se nad faktem, že každý zákon má i svého tvůrce. A v případě těchto zákonů (neboť platí ve všech dobách a národech - všude je a byla např. vražda či krádež porušením morálky) jím není člověk, protože kdyby byl, pak by bylo v celé historii a po celé zeměkouli morálních zákonů nepřeberné množství. A přece je jen jeden. Je zapsán v srdcích lidí a jeho tvůrcem je Bůh sám. Někdy se mu říká svědomí a není člověka, který by svědomí neměl.

            Svědomí (zákon) samo o sobě však nemá smysl bez soudce, který dbá nad jeho dodržováním a trestá ty, kteří jej poruší. Trestem pak jsou výčitky, které má ten, kdo svého svědomí neuposlechl. Svědomí však může být potlačeno a tím se stává stejně matným ukazatelem na Boha jako porušená příroda. A proto se Bůh zjevil ještě dvěmi dalšími a dokonalejšími způsoby:

 

3)        BIBLE

 

            Oba způsoby poznávání Boha, o kterých jsme mluvili nejsou ještě spojeny s přímým setkáním člověka s Bohem. Bůh však během historie lidstva promlouval k mnohým lidem přímo (ve formě slyšení, slova proroků, ve snech). Celé dějiny Izraele, popsané ve Starém zákoně, jsou toho svědkem. Tam se Bůh praotcům a prorokům zjevoval  přímo a osobně:

I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. (Gn 18,1)

Tu se mu (Mojžíšovi) ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. (Ex 3,2)

Slovo, které se stalo k Jeremjášovi o veškerém lidu judském čtvrtého roku vlády Jójakíma, (Jr 25,1)

 

Těmito způsoby Bůh s lidem komunikoval a zjevoval a odkrýval jim svou povahu a své úmysly. Dokonce svůj lid si vyvolil, aby na něm mohl ukázat, jaký je a aby lid jej mohl poznávat. Toto vše pak bylo zaznamenáno písemně a uchováváno z generace na generaci. My pak tuto sbírku slov, hovořících o Božím zjevení a Božích plánech a úmyslech máme uchovánu jako Bibli. V ní se nám tedy ještě plněji a přesněji zjevuje Bůh a jeho charakter.

 

            A jakého že nám Bible Boha zjevuje?

 

I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. …a trápil se ve svém srdci. (Gn 6,5-6)

 

Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení." (Ex 34,6-7)

 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. (J 3,16-17)

 

„Bůh je láska“ (1Jan 4,8)

 

            Po celá staletí proroci hovořili o tom, že Bůh je všemohoucí, vševědoucí, dobrý, všudypřítomný, trpělivý, milosrdný, slitovávající se… Přesto si však dál kladli otázku, jestli takový opravdu je. Jak by asi jednal na našem místě:

 

 

 

3)                 Ježíš Kristus

 

Vrcholem zjevení a odkrytí tajemství Božího, vrcholnou možností jak poznat Boha, je pak on sám ve svém Synu Ježíši Kristu.

 

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. (Žd 1,1-2)

 

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, (Ga 4,4)

 

Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli." (J 14,7)

 

Jaký je tedy Bůh? Jakého Boha nám zjevuje Ježíš Kristus?

Na to stačí přečíst si evangelia (životopis Ježíše Krista) a poznáme, že byl tím nejvíc milujícím člověkem ze všech lidí. On ukázal nejdokonaleji Boží povahu, Boží zájem o nás.

V osobě Ježíše Krista poznáváme Boha, který je:

 

·        Velký a mocný (Jan 16,23-24)

·        Dobrý a soucitný (Mt 19,17; Lk 15,11-32)

·        Vnímavý na lidské potřeby (Mt 9,35-36)

·        Chce obnovit naše původní štěstí (Jan 3,16)

·        Má svůj plán se světem, který k tomuto cíli vede a řídí (Mk 1,14-15; 13,29)

·        Jednou zničí zlo a obnoví původní soulad ve vesmíru (Mt 25,31-46)

 

Nový zákon tak dovršuje to, co bylo započato již ve Starém zákoně.

 

 

Ale je vůbec k něčemu dobré poznání Boha, je to v životě důležité?

 

Poznání Boha je velmi důležité! Jestli Bůh existuje a žije, pak je to on, kdo stvořil náš svět i člověka. Jestli on nás stvořil, pak zná dokonale všechno o našem původu a pak je to také on, kdo tento svět udržuje a řídí. Ví, proč tu jsme, zná naše nemoci  a touhy. Jestli Bůh je (a snažili jsme se ukázat, že je), pak má ale jistě také nějaký plán a úmysl s člověkem a chce člověka dovést k cíli, který mu určil a pro který jej stvořil. Proto je poznání Boha tak důležité, abychom také poznali smysl našeho života, věděli, proč se některé věci dějí a náš život měl nějakou smysluplnou hodnotu.

 

Ježíš Kristus říká:

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista. (J 17,3)

 

Věčný život je pak tím cílem a smyslem života, pro který tu jsme a byli jsme stvořeni a ke kterému nás Bůh chce dovést.